ధనిక తండ్రి పేద నాన్న PDF

4.13 MB / 221 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
Rich Dad Poor Dad – ధనిక తండ్రి పేద నాన్న

ధనిక తండ్రి పేద నాన్న

ధనిక తండ్రి పేద నాన్న ఒక తెలుగు చిత్రం ఆధారితంగా నిర్మించబడిన ధృవ నటుడు మహేష్ బాబు నటించిన చిత్రం. ఈ చిత్రం మూలంగా ఒక కుటుంబ విషయంలో కేంద్రీకృతం అయిన సినిమాగా మరియు కుటుంబ సంబంధాలు, ప్రేమ, పరిస్థితుల సరళికి నోట్లను ఉన్న ఒక కథనాత్మక చిత్రం. ఈ చిత్రం గొప్ప వాటిలో ఒకటి.

ముఖ్యంగా కుటుంబ సంబంధాలు, వివాహాలు, అక్కడ ఉండే సమస్యలు మరియు వ్యక్తిగత సంఘటనలు చిత్రంలో ముఖ్యంగా చూపబడినవి. మహేష్ బాబు, పూజ హెగ్డే, ప్రకాష్ రాజు, జాయసూద అనే ప్రముఖ అభినేతలు ఆ చిత్రంలో అభినయిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు నాటి కార్యంలో ఒక అద్భుతమైన చిత్రంగా మరియు సందేశాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇది తెలుగు చిత్ర ప్రపంచంలో ప్రముఖ చిత్రంగా ఉంటుంది.

Download ధనిక తండ్రి పేద నాన్న PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!