Mar 102 Book PDF

35.21 MB / 168 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
Mar 102 Book
Preview PDF

Mar 102 Book

MAR 102 (YCMOU)

मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम (Establishment course of Marathi language)

 पुस्तक :- 1 भाषिक विनिमय : तत्त्व आणि व्यवहार (Linguistic Exchange: Principles and Practices)

पुस्तक :- 3 भाषिक सर्जनशीलता : स्वरुप आणि प्रकार (Linguistic Creativity: Appearance and Types)

पुस्तक पहिले : भाषिक विनिमय : तत्त्व आणि व्यवहार (Linguistic Exchange: Principles and Practices)

घटक 1 :  भाषा : सामाजिक अभिसरण आणि मराठीचा शब्दसंग्रह

घटक 2 : विविध जीवनक्षेत्रांतील भाषेचे उपयोजन

घटक 3 : भाषेची निवेदनपरता : स्वरूप व प्रकार

घटक 4 : भाषेची नियमव्यवस्था आणि लेखनपद्धती

पुस्तक तिसरे : भाषिक सर्जनशीलता : स्वरूप आणि प्रकार (Linguistic Creativity: Appearance and Types)

घटक 1 : सर्जनशीलता : अर्थ व स्वरूप

घटक 2 : भाषिक सर्जनशीलता : विविध अंगे

घटक 3 : वैचारिक लेखन : संकल्पना आणि प्रकार

घटक 4 : ललित साहित्य : स्वरूप आणि प्रकार

Download Mar 102 Book PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!