ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ (Punjabi Counting 1 to 100) PDF

0.08 MB / 4 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ (Punjabi Counting 1 to 100)
Preview PDF

ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ (Punjabi Counting 1 to 100)

Punjabi Numbers 1 to 100 Tak Ginti in Punjabi

ਨੰਬਰ ਅੰਕ
1 ਇੱਕ
2 ਦੋ
3 ਤਿੰਨ
4 ਚਾਰ
5 ਪੰਜ
6 ਛੇ
7 ਸੱਤ
8 ਅੱਠ
9 ਨੌਂ
10 ਦਸ
11 ਗਿਆਰਾਂ
12 ਬਾਰਾਂ
13 ਤੇਰਾਂ
14 ਚੌਦਾਂ
15 ਪੰਦਰਾਂ
16 ਸੋਲਾਂ
17 ਸਤਾਰਾਂ
18 ਅਠਾਰਾਂ
19 ਉੰਨੀ
20 ਵੀਹ
21 ਇਕੀਹ
22 ਬਾਈ
23 ਤੇਈ
24 ਚੌਬੀ
25 ਪੈਚੀ
26 ਛਬੀ
27 ਸੱਤਾਈ
28 ਅਠਾਈ
29 ਨਵੀਂ
30 ਤੀਹ
31 ਇਕਤੀ
32 ਬੱਤੀ
33 ਤੱਤੀ
34 ਚੌਂਤੀ
35 ਪੰਜਤੀ
36 ਛੱਤੀ
37 ਸਤਤੀ
38 ਅਠਤੀ
39 ਨੌਂਤੀ
40 ਚਾਲੀ
41 ਇਕਤਾਲੀ
42 ਬਾਵਾਲੀ
43 ਤੀਤਾਲੀ
44 ਚੂਲਾਲੀ
45 ਪਿਆਲੀ
46 ਛਿਆਲੀ
47 ਸੱਤਾਲੀ
48 ਅਠਾਲੀ
49 ਨਵਾਲੀ
50 ਪਚਾਸ
51 ਇਕਾਵਨ
52 ਬਾਵਨ
53 ਤੇਵਨ
54 ਚੁਵਨ
55 ਪਚਾਵਨ
56 ਛਪਪਨ
57 ਸਤਾਵਨ
58 ਅਠਾਵਨ
59 ਨਵਾਵਨ
60 ਸਾਠ
61 ਇਕਸਠ
62 ਬਾਸਠ
63 ਤੇਸਠ
64 ਚੌਸਠ
65 ਪਿਆਸਠ
66 ਛਿਆਸਠ
67 ਸਤਾਸਠ
68 ਅਠਾਸਠ
69 ਨਿਹਤਰ
70 ਸਤਰ
71 ਇਕਹੱਤ
72 ਬਹੱਤ
73 ਤਹੱਤ
74 ਚਉਹੱਤ
75 ਪੈਂਹੱਤ
76 ਛਿਹੱਤ
77 ਸਤਹੱਤ
78 ਅਠਹੱਤ
79 ਨਿਹੱਤ
80 ਅੱਸੀ
81 ਇਕਆਸੀ
82 ਬਆਸੀ
83 ਤ੍ਰਆਸੀ
84 ਚੌਰਾਸੀ
85 ਪੰਜਾਸੀ
86 ਛਿਆਸੀ
87 ਸਤਾਸੀ
88 ਅਠਾਸੀ
89 ਨੌਆਸੀ
90 ਨੌਂਹ
91 ਇਕਾਣਵ
92 ਬਾਣਵ
93 ਤ੍ਰਾਣਵ
94 ਚੌਰਾਣਵ
95 ਪਚਾਣਵ
96 ਛਿਆਣਵ
97 ਸਤਾਣਵ
98 ਅਠਾਣਵ
99 ਨੌਂਵਾਂ
100 ਸੱਉ

Download ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਿਣਤੀ (Punjabi Counting 1 to 100) PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!