മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള PDF

0.62 MB / 122 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള (Malamukalile Abdullah)

മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള

ജീവിതം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ അയുക്തികതയെയും അപ്രവചനീയതയെയുമാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ജീവിതം എന്ന ദാരുണസത്യത്തിന്റെ കുരിശിൽ പിടയുന്ന മനുഷ്യാവസ്ഥയെ മറയില്ലാതെ, ദയയില്ലാതെ, എന്നാൽ ആന്തരികമായ നിസ്സംഗതയോടെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ കോറിയിടുന്നു. ഈ ഉൾക്കാഴ്ചയുടെ ദീപ്തിപ്രസരം കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ മികച്ച കഥകളിലൊക്കെ ഞളിയുന്നു. എല്ലാ വൈവിധ്യത്തിന്റെയും ഉള്ളിൽ സ്ഫുരിക്കുന്ന ഈ വിതാനമാകുന്നു കുഞ്ഞബ്ദുള്ളക്കഥകളുടെ കാതൽ.

 കെ. എസ്. രവികുമാർ

പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കഥാസമാഹാരം. വെളിച്ചത്തിന്റെ മരണം, മഗ്ദലന പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവ്, കൊലച്ചോറ്, എന്നെ ശ്മശാനത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഞാൻ, ചോദ്യങ്ങൾ, വേഷം, മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള, ദീർഘദർശനം, പരാജയം എന്നിങ്ങനെ അനന്യമായ പുനത്തിൽ ശൈലി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പതിനൊന്നു കഥകൾ.

മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള PDF is not Available for Download

Check Price on Amazon
Welcome to 1PDF!