இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள் PDF

0.27 MB / 64 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள்
Preview PDF

இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள்

இந்திய தண்டனைச் சட்டம், 1860 ஆம் ஆண்டுக்குள் தொகுக்கப்பட்ட பிரிவுகளை உள்ளடக்குகின்றது. இதில் பல தண்டனைகள் மற்றும் கட்டளைகள் கொண்டுள்ளன, சில பெரும்பாலும் இந்திய நியாய நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மத்திய அரசு தீர்ப்புகள் அவற்றின் பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றன.

இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள் அதிகமாக நீதிமன்றங்கள் மற்றும் கோர்டுகள் வழங்கும் தீர்ப்புகளில் உள்ளன. இது பொதுவாக இந்தியாவின் சட்டங்கள் மற்றும் சட்டப் பிரிவுகளில் பாரம்பரியமாக உள்ளது.

சில முக்கிய தண்டனைகள் மற்றும் கட்டளைகள் கீழே உள்ளன:

  1. கற்றல் தண்டனை – ஒருவர் கற்றலை மோசமாக பயன்படுத்தும் படைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு சட்டத்தின் தொகுப்புகள் உள்ளன.
  2. தொலைபேசி மோசம் – தொலைபேசி மோசமாக செயல்படுத்துவது மற்றும் தொலைபேசி மூலத்தை மோசமாக உபயோகிக்கும் செயல்களை கண்டறித்தல் மூலம் சட்டத்தின் தொகுப்புகள் உள்ளன.
  3. பாதுகாப்பு தண்டனை – நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டளைகளை மீறியதற்கு தண்டனையை தவிர்க்கக்கூடிய செயல்கள் சட்டத்தின் கீழே வருகின்றன.
  4. மாலைவரையாக்கும் அல்லது அந்தரங்க தன்னுட்பம் – மூலம் அல்லது அந்தரங்க தன்னுட்பங்களை வருமானம் அல்லது தன்னுட்பம் பெறுவதை பற்றிய கொள்கைகளை மீறியதற்கு தண்டனை விதிகள் உள்ளன.

Download இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள் PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!