ગુજરાતનો ઇતિહાસ PDF

6.41 MB / 90 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
ગુજરાતનો ઇતિહાસ Book
Preview PDF

ગુજરાતનો ઇતિહાસ

ગુજરાતનો ઇતિહાસ અત્યંત વિવિધ અને રીચ છે. અનેક સંસ્કૃતિઓ અને સાંસ્કૃતિક પ્રભાવોની વાત થઈ છે ગુજરાતમાં. આધારભૂત રીતે, ગુજરાતનો ઇતિહાસ આ પ્રમુખ ઘટનાઓ પર આધારિત છે:

  1. પ્રાચીન ઇતિહાસ: ગુજરાતનો ઇતિહાસ પ્રાચીન કાળમાં પ્રાચીન સભ્યતાઓના અસરોથી આરંભ થઈ છે. અનેક પ્રાચીન રાજ્યો જેવાં કે મોહેનજો-દાડો, લોથલ, દેવની મોરીયા, બેત દ્વારા ઇન્દ્રધનુષ, નિમાડા સાંગને ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ સુધી પહોંચે છે.
  2. ગુજરાત સત્રાજીત સિંહ: ગુજરાતનો ઇતિહાસનો મહત્વનો યુદ્ધ સત્રાજીત સિંહ અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય વચ્ચે થયો હતો. સત્રાજીત સિંહે ગુજરાતની બીજી નદી પાર કરી અને ગુજરાતને આંગ્રેજીઓને પહોંચાડ્યો.
  3. મોહમ્મદ બીન કસીમ: ઇસ્લામી સેનાનો નેતા મોહમ્મદ બીન કસીમે 8મી સદીમાં ગુજરાત પર આક્રમણ કર્યો હતો. તેની શક્તિને ગુજરાતીઓએ પછાડી દીધી અને સમુદ્ર બંધર્યું, જેથી તેનું સેનાનું નાશ થયું.
  4. સોલંકી વંશ: ગુજરાતનો સોલંકી વંશ ગુજરાતના પ્રમુખ વંશોમાં એક છે. આ વંશ દ્વારા અમદાવાદની સ્થાપના થઈ હતી.
  5. મોઘલ સામ્રાજ્ય: અકબરે 1572માં ગુજરાત પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યું હતું. આધારભૂત રીતે, અકબરના વખતે ગુજરાત ઉત્તર ભારતીય મૌસમાં સહયોગી હતો.
  6. ગુજરાતી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ: ગુજરાતી સંગઠનો અને પ્રમુખ વ્યક્તિઓ જેવાં કે મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ, મોરારજી દેશાઈ, ક્રાંતિવીર સાવરકર, મોહનલાલ પંડ્યા અને અન્યોએ બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય વિરુદ્ધ લડ્યો.

આ છે કેટલાક મુખ્ય ઘટકો ગુજરાતનો ઇતિહાસના આધારો પર. ગુજરાતનો ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના અનેક અન્ય મહત્વના વિષયો પણ છે જે મૂલ્યાંકન મળવું જોઈએ.

Download ગુજરાતનો ઇતિહાસ PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!