West Bengal General Caste List PDF

0.02 MB / 2 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
General Caste List in West Bengal

West Bengal General Caste List

Scheduled Castes in West Bengal

1 BAGDI, DULEY
2 BAHELIA
3 BAITI
4 BANTAR
5 BAURI
6 BELDAR
7 BHOGTA
8 BHUIMALI
9 BHUIYA
10 BIND
11 CHAMAR, CHARMAKAR, MOCHI, MUCHI, RABIDS, RUIDAS, RISHI
12 CHAUPAL
13 DABGAR
14 DAMAI (NEPALI)
15 DHOBA, DHOBI
16 DOAI
17 DOM, DHANGAD
18 DOSADH, DUSADH, DHARI, DHARHI
19 GHASI
20 GONRHI
21 HALALKHOR
22 HARI, MEHTAR, METHOR, BHANGI, BALMIKI
23 JALIA KAIBARTTA
24 JHALA MALO, MALO
25 KADAR
26 KAMI (NEPALI)
27 KANDRA
28 KANJAR
29 KAORA
30 KARENGA, KORANGA
31 KAUR
32 KEOT, KEYOT
33 KHAIRA
34 KHATIK
35 KOCH
36 KONAI
37 KONWAR
38 KOTAL
39 KURARIAR
40 LALBEGI
41 LOHAR
42 MAHAR
43 MAL
44 MALLAH
45 MUSAHAR
46 NAMASUDRA
47 NAT
48 NUNIYA
49 PAILYA
50 PAN, SAWASI
50 PASI
52 PATNI
53 POD, POUNDRA
54 RAJBANSHI
55 RAJWAR
56 SARKI (NEPALI)
57 SUNRI (Excluding SAHA)
58 TIYAR
59 TURI
60 CHAIN**

List of Scheduled Tribe

1. ASUR 21. KORWA
2. BAIGA 22. LEPCHA
3. BEDIA, BEDIYA 23. LODHA, KHERIA, KHARIA
4. BHUMIJ 24. LOHARA, LOHRA
5. BHUTIA, SHERPA, TOTO, DUKPA, KAGATAY, TIBETAN, YOLMO 25. MAGH
6. BIRHOR 26. MAHALI
7. BIRJIA 27. MAHLI
8. CHAKMA 28. MAL PAHARIYA
9. CHERO 29. MECH
10. CHIK BARAIK 30. MRU
11. GARO 31. MUNDA
12. GOND 32. NAGESIA
13. GORAIT 33. ORAON
14. HAJANG 34. PARHAIYA
15. HO 35. RABHA
16. KARMALI 36. SANTAL
17. KHARWAR 37. SAURIA PAHARIA
18. KHOND 38. SAVAR
19. KISAN 39. LIMBU
20. KORA 40. TAMANG

Download West Bengal General Caste List PDF

Free Download
Welcome to 1PDF!