അഗ്നിസാക്ഷി നോവല് PDF

0.06 MB / 136 Pages
0 likes
share this pdf Share
DMCA / report this pdf Report
അഗ്നിസാക്ഷി നോവല്

അഗ്നിസാക്ഷി നോവല്

അഗ്നിയില്‍ സ്ഫുടം ചെയ്‌തെടുത്ത ഒരു സ്ത്രീജീവിതത്തിന്റെ കഥ. ഒരു സമുദായത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഹോമാഗ്നിയാക്കിക്കൊണ്ട് ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജനം അതുവരെയുള്ള ആഖ്യാനങ്ങളില്‍നിന്നും വേറിട്ട ഒരു നോവല്‍പ്പാത സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

രക്തം മുലപ്പാലാക്കുന്ന സ്‌ത്രൈണചേതനയുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഈ സ്വര്‍ഗ്ഗാവിഷ്‌കാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടകാലം മുതല്‍ ഇന്നുവരെ ആസ്വാദകരുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൃതികളിലൊന്നായി നിലനില്‍ക്കുന്നു.

Agnisakshi Novel summary in Malayalam

“അഗ്നിസാക്ഷി” എന്ന നോവലിന്റെ കഥ മലയാളത്തിൽ നോക്കാം:

“അഗ്നിസാക്ഷി” എന്ന നോവല്‍ അച്യുതന്റെ കുടുംബത്തിലെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്. കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ ആശയങ്ങളും പലതും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കനിവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. നോവലിന്റെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി നിരവധി കാലങ്ങളായിരുന്നതോടെ, അച്യുതന്റെ കുടുംബത്തിലെ ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുകയും പ്രതിസന്ധികളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അച്യുതന്റെ ഭാര്യയായ പാരുവിന്റെ സഹകരണത്തില്‍, അച്യുതന്റെ ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, പാരുവിന്റെ സഹായത്താൽ അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാറുണ്ട്. അച്യുതന്റെ കുടുംബത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, അച്യുതന്റെ സഹചാരികളും ബന്ധുക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാലങ്ങളായിരുന്നതോടെ, അച്യുതന്റെ ജീവിതത്തെ പിടികൂടി കാട്ടിയ നേരങ്ങളും അവയ്ക്ക് പുറത്താക്കാനുള്ള കാഴ്ചകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നോവല്‍ “അഗ്നിസാക്ഷി” തന്നെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്. അച്യുതന്റെ കുടുംബത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ, സംശയങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പ്രതികൂലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന

അഗ്നിസാക്ഷി നോവല് PDF is not Available for Download

Check Price on Amazon
Welcome to 1PDF!